Om Jan Wallander

Jan Wallander, 1920-2016, som givit namn åt priset, var medlem av en familj, som i generationer varit konstnärer och litteratörer. Han var också själv inställd på en bana av det slaget. Omständigheter ledde emellertid till att han istället slog in på forskarbanan med studier i nationalekonomi och sociologi.


Flykten från Skogsbygden

Hans doktorsavhandling – Flykten från Skogsbygden – var ett gränsöverskridande arbete mellan dessa två vetenskapsgrenar. Hans fortsatta forskning hade samma inriktning och ledde – efter några års chefsskap för den då unga institutionen SNS – till att han 1952 – 1960 blev ledare för IUI, den tidens dominerande forskningsinstitution på näringslivsområdet. Han blev vidare docent vid Stockholms Universitet och tillförordnad professor.

1960 ställdes han inför valet mellan en professur och chefskapet för Sundsvallsbanken, den norrländska provinsbanken. Han valde banken eftersom det gav honom möjlighet att i praktiken pröva idéer, som var ett resultat av hans forskning.

Jan Wallander, 1920-2016

Svenska Handelsbanken

I slutet på 60-talet råkade Svenska Handelsbanken in i en allvarlig kris, som fick till följd att VD och en stor del av ledningen lämnade banken. Jan Wallander erbjöds att bli ny VD. Han hade nu haft tillfälle att vinna erfarenhet av hur hans idéer fungerade i praktiken och också ytterligare utvecklat dem. Han fick nu möjlighet att pröva dem i tiodubbel skala.

Våren och sommaren 1970 började han och hans medarbetare att i Handelsbanken genomföra en helt ny organisation och en total förändring av verksamhetens inriktning och mål. Den nya organisationen präglas av decentralisering och bottnar i en stark tilltro till människors förmåga att växa med uppgiften och deras lust och förmåga att ta ansvar. I en bok som kom 2002 har han beskrivit vad man gjorde i banken och motiven bakom. Bokens titel är ”Med den mänskliga naturen – inte mot”. Titeln speglar den människosyn, som präglade hans verksamhet.

Arbetet i Handelsbanken var hans dominerande livsinsats. Han började som VD och blev därefter arbetande styrelseordförande fram till 1991, då han vid 71 års ålder blev hedersordförande. Han var länge verksam i anslutning till banken.


Oktogonen

År 1973 införde banken på hans initiativ ett vinstandelssystem – Oktogonen. Vinstandelarna är lika för alla och betalas ut när den anställde går i pension. Vinstandelar uppkommer de år då banken redovisar en högre lönsamhet än genomsnittet för övriga banker på marknaden. Jan Wallander kunde glädja sig åt att utan undantag har så varit fallet varje år sedan systemet introducerades.